1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA 

Aquestes son les Condicions d’Ús de la pàgina web allotjada en www.segarra-cia.com (en endavant, la “Web“) titularitat de Segarra&Cia Consultors Empresarials, S.L., companyia espanyola amb domicili social en carrer Aragón, 190, 4º 1ª Barcelona (Espanya), amb CIF B66664863 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 45160, foli 147, full nº B 478765, Inscripció 1 (en endavant, “Segarra&Cia“).

Per a contactar amb Segarra&Cia de manera directa i efectiva, els usuaris poden escriure a l’adreça de correu electrònic asesoria@segarra-cia.com o trucar al telèfon +34 934532792.

2. OBJECTE I ÁMBIT D’APLICACIÓ 

Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés i l’ús dels continguts i serveis oferts per Segarra&Cia a través de la Web. En qualsevol moment, Segarra&Cia es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la Web, aixi como les condicions d’accés i ús de la Web. L’accés i utilització de la Web després de l’entrada en vigor de les modificacions en el seu contingut i/o en les seves Condicions d’Ús, suposen l’acceptació de les mateixes.

L’accés, navegació i us de la Web comporta i suposa l’acceptació per l’usuari de la Web (en endavant, el “Usuari“) de les presents Condicions d’Ús i de la Política de Privacitat.

Al accedir a la Web l’Usuari podrà gaudir de les següents funcionalitats:

 • Informació de l’activitat de Segarra&Cia i dels seus serveis.
 • Remissió de comentaris, suggeriments i/o sol·licituds d’informació de conformitat amb les previsions establertes en la Política de Privacitat.

L’accés a la Web es gratuït, excepte els costos de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada per el proveïdor d’accés que hagués contractat l’Usuari.

3. OBLIGACIONS DE L’USUARI 

L’Usuari es compromet a:

 • Acceptar i complir amb l’establert en les presents Condicions d’Ús, i en qualsevol document que formi part integrant de les mateixes.
 • No utilitzar els continguts de la Web de qualsevol manera que pogués contravenir les previsions de las presents Condicions d’Ús o de qualssevol altre text legal que regulin l’ús de la Web.
 • No utilitzar o reproduir qualsevol dels continguts de la Web.
 • No alterar ni manipular de qualsevol manera els continguts de la Web.
 • No emmagatzemar ni comunicar a través de la Web continguts que siguin contraris a la legislació vigent, la moral, l’ordre públic, així com aquells que tinguin caràcter difamatori, agressiu, obscè, sexualment explícit, ofensiu, violent o amb incitació a la violència, racista o xenòfob, o en general de caràcter il·legal o lesiu de drets i/o de la integritat física i/o moral de les persones.
 • No difondre dades personals d’altres Usuaris o de qualsevol tercer, sense la prèvia i expressa autorització d’aquests.
 • No difamar, abusar, molestar, assetjar, amenaçar o vulnerar de qualsevol altre manera qualsevol dret d’altres Usuaris o de qualsevol altre persona.
 • No eliminar o intentar suprimir qualsevol mitja de seguretat adoptats i implantats en la Web.
 • Complir amb l’establert en la legislació vigent.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

Segarra&Cia es titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la Web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la disposició dels continguts de la Web (dret sui generis sobre les bases de dades), el seu disseny gràfic (look & feel), els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren la Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, etc.), els serveis disponibles a través de la mateixa, així como els programes d’ordinador utilitzats en relació amb la mateixa.

En ningun cas, l’accés, navegació i/o utilització de continguts de la Web i/o l’ús dels serveis facilitats en la mateixa, es podrà entendre com una renuncia o cessió total ni parcial dels drets anteriorment indicats per part de Segarra&Cia o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents. L’Usuari únicament està legitimat per a utilitzar els drets de propietat intel·lectual i industrial, amb l’exclusiva finalitat d’accedir als continguts i utilitzar els serveis que s’ofereixen a través de la Web.

En conseqüència, no es permet als Usuaris eliminar, suprimir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualsevol altres dades d’identificació dels drets de Segarra&Cia o dels seus respectius titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanisme d’informació i/o d’identificació que poguessin contenir-se en els mateixos.

En particular, queda terminantment prohibit la utilització dels continguts de la Web per a la seva inclusió, total o parcial, en altres pàgines web sense contar amb l’autorització prèvia i per escrit de Segarra&Cia, així com realitzar enginyeria inversa, descompilar, desacoblar, combinar, copiar, utilitzar, divulgar, vendre o transferir el software subjacent de la Web, excepte que s’hagés obtingut l’autorització prèvia i per escrit de Segarra&Cia o el permès de la legislació aplicable.

Les referències a noms i marques comercials, logotips o altres signes distintius, registrats o no, ja siguin titularitat de Segarra&Cia o de terceres parts, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de Segarra&Cia o dels seus legítims titulars. En ningun moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús de la Web i/o dels seus continguts i serveis confereix a l’Usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ella inclosos protegits per llei.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i productes inclosos en la Web per a propòsits públics o comercials, si no es conta amb la autorització expressa i per escrit de Segarra&Cia o, en el seu cas, del titular dels drets a qui correspongui.

Els Usuaris mantindran indemne a Segarra&Cia, així como a qualsevol tercer llicenciats d’aquesta, en front de qualsevol reclamació que pugui rebre de tercers dels quals els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial s’hagin pogut veure vulnerats per l’ús que dels mateixos hagin realitzat els Usuaris.

5. RESPONSABILITAT 

Segarra&Cia no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de la informació que es presti a través de la Web.

En conseqüència, Segarra&Cia no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts i serveis de la Web; (ii) l’absència d’errors en els esmentats continguts o serveis; (iii) l’absència de virus i/o demes components nocius en la Web o en el servidor que la subministra; (iv) la invulnerabilitat de la Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adopten en la mateixa; (v) la falta d’utilitat o rendiments dels continguts i serveis de la Web, i (vi) els danys o perjudicis que causi, a sí mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes e instruccions que Segarra&Cia estableix en la Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de la Web.

Sense perjudici de lo anterior, Segarra&Cia declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament de la Web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a las lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a Segarra&Cia per a que aquesta poguí procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

6. POLÍTIQUES DE ENLLAÇOS 6.1. Enllaços a altres pàgines web 

6.2. Enllaços en altres pàgines web amb destinació a la Web 

Amb la finalitat d’ajudar als Usuaris a trobar informació sobre altres productes o serveis del seu interès, la Web pot oferir enllaços a altres pàgines web a través de diferents botons, baners, enllaços, etc. que son gestionats per tercers. Segarra&Cia no té facultat ni mitjans humans o tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a las que s’enllaci des de la Web.

En conseqüència, Segarra&Cia no assumeix ningun tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la que es poguí establir un enllaç des de la Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, el seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixements efectius de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquests pàgines webs de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a Segarra&Cia als efectes de que es procedeixi a desactivar l’enllaç d’accés a la mateixa.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des de la Web a un altra pàgina web aliena no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre Segarra&Cia i el responsable de la pàgina web aliena.

Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitges establir algun tipus d’enllaç amb destinació a la Web haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

 1. L’enllaç solament es podrà dirigir a la pàgina principal o home de la Web, llevat autorització expressa i per escrit de Segarra&Cia.
 • L’enllaç ha de ser absolut i complet, es a dir, ha de portar a l’usuari, mitjançant un clic, a la pròpia direcció URL de la Web a que es refereix i ha d’abastar completament tota la extensió de la pantalla de la pàgina principal de la Web que es tracti. En ningun cas, excepte que Segarra&Cia ho autoritzi de manera expressa i per escrit, la pàgina web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, la Web, incloure-la como part de la seva pàgina web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de la Web.
 • En la pàgina que s’estableixi l’enllaç no es podrà declarar de ninguna manera que Segarra&Cia ha autoritzat tal enllaç, llevat que Segarra&Cia ho hagi fet expressament i per escrit. Si el tercer que realitza l’enllaç des de la seva pàgina a la Web correctament desitges incloure en la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de Segarra&Cia i/o de la Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
 • Segarra&Cia no autoritza l’establiment d’un enllaç a la Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

7. COMUNICACIONS COMERCIALS NO SOLICITADES PER CORREU ELECTRÓNIC (SPAM) 

Segarra&Cia prohibeix l’ús de la Web per a generar o enviar comunicacions comercials no sol·licitades per correu electrònic.

8. DADES PERSONALS 

La política de privacitat de la Web esta regulada en el document Política de Privacitat.

Els Usuaris no podran utilitzar les dades personals facilitades a través de la Web. En aquests supòsits, els Usuaris indemnitzaran a Segarra&Cia per qualsevol dany, pèrdua, costes i despesa (incloent sense limitació honoraris d’advocat, procurador i pèrit), responsabilitat civil, sancions o multes imposades per qualsevol òrgan administratiu o jurisdiccional per reclamacions incoades contra Segarra&Cia que es deriven o guarden relació amb l’incompliment de la Política de Privacitat.

9. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS 

Segarra&Cia podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en que apareixen les presentes Condicions d’Ús o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

La vigència temporal de les Condicions d’Ús coincideix, per tant, amb el temps en que romanguin a disposició dels Usuaris, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tindre vigència les Condicions d’Ús modificades. Sense perjudici de l’anterior, l’accés per part dels Usuaris a la Web implicarà l’acceptació expressa de les modificacions que s’hagin introduït en les presents Condicions d’Ús i/o en la Política de Privacitat.

Segarra&Cia podrà donar per finalitzat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts i serveis de la Web, sense possibilitat per part dels Usuaris d’exigir indemnització alguna. Després de l’esmentada extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts, serveis i productes exposats anteriorment en les presents Condicions d’Ús.

10. GENERALITATS 

Els encapçalaments de les diferents clàusules son sol informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les presents Condicions d’Ús.

En el cas de que qualsevol disposició o disposicions d’aquestes Condicions d’Ús fos(sin) considerada(s) nul·la(s) o inaplicable(s), en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, l’esmentada nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de disposicions de les Condicions d’Ús.

El no exercici o execució per part de Segarra&Cia de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes Condicions d’Ús no constituirà una renuncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seva part.

11. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE 

Les relacions establertes entre Segarra&Cia i l’Usuari es regirà per les lleis del Regne d’Espanya, sense perjudici de que pogués resultar aplicable altre legislació en virtut del que disposa en la normativa espanyola i comunitària vigent en relació amb la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant, per els casos en els que la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, Segarra&Cia i els Usuaris, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualsevol controvèrsia i/o litigiós al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Data de creació: Febrer de 2018